Mongol Language

Learn the Mongol Language. (wip)

The courses and lessons to learn the Mongol language and its script are on the way.

There is still quite a bit of work to do with the Morin Khuur courses but the Mongol Language course is definitely something that will be released in the future, so stay tuned!


Before getting started we wish to briefly explain our method on how to share the Mongol language. We feel that the classical Mongol script is closer to the spirit of the Mongols, to their philosophy as well as their way of life, which has been transmitted from generation to generation for hundreds of years. For these reasons we wish to focus our lessons on the classical Mongol script and use it as a main tool and guideline instead of the commonly used Cyrillic. We will still use the Cyrillic as a tool to understand the pronunciation (almost like a phonetic tool). Therefore we will follow the logic and the flow of the classical Mongol script in our various chapters.

Our method may vary slightly from what is currently being used and we wish to provide a “roadmap” that follows the principle of agglutination of the language and explain in detail the meaning and the way to use each of the various suffixes that can be added to a word, as well as their order of agglutination. By doing so we hope to create a feel of adventure, such as a treasure hunt, where you will discover clues one after the other (the various suffixes agglutinated to the word) to finally find the very much wanted treasure… the meaning of the word. We believe that this method can be more enjoyable, more logical and also make the understanding of the Mongol language easier and clearer.

To improve the vocabulary, by following the same principle, we wish to employ the classical Mongol script roots. It will help improve correct spelling as well as make the understanding of new words easier. It will also provide a sense of the logic and philosophy behind the language.

For the pronunciation, as the Mongol language is pretty far from western language, we would definitely suggest you to listen to your topics of interest through Mongol audio books, songs, podcasts, or even to the Mongol radio  to get a better feel of the language’s sounding, various accents, intonation, and melody. We will not get too deep on the subject as speaking a language should be experienced with conversation and human interaction. Nonetheless we will share with you some information and principles that should give you orientation in order to be able to read and pronounce the language.

Finally we decide to omit the rules of writing of the Cyrillic (for more information about it you can follow the few links below) and instead follow the heart of the classical Mongol script fully. Our chapter will be composed as such: the explanation will be in classical Mongol script followed by its equivalent in Cyrillic. Then we will have English and French. For the examples, we will have the classical Mongol script version, its transliteration in latin, its Cyrillic equivalent (which will be helpful for the pronunciation), and its translation in English and French.

We hope that this method will help you in your journey with Mongol culture and wish you a joyful learning!


Start by learning the Cyrillic alphabet


Fundamentals


Our Roadmaps

Content will be added progressively.

The root of a noun can be followed by

NUMBER (7)

Singular

 1. Ø

Plural

 1. -чууд, -чүүд; -чуул, -чүүл
 2. -уул, -үүл
 3. -ууд, -үүд
 4. нар

CASE (9)

 1. Нэрлэхийн тийн ялгал
  Ø
 1. Харьяалахын тийн ялгал
  -ы, -ий, -н, -ын, -ийн, -ны, -ний, -гийн
 1. Өгөх оршихын тийн ялгал
  -д, -т
 1. Заахын тийн ялгал
  -ыг, -ийг, -г
 1. Гарахын тийн ялгал
  -аас, -ээс, -оос, -өөс
 1. Үйлдэхийн тийн ялгал
  -аар, -ээр, -оор, -өөр
 1. Хамтрахын тийн ялгал
  -тай, -тэй, -той
 1. Чиглэхийн тийн ялгал
  -руу, -рүү
  -луу, -лүү
  -аад, -ээд, -оод, -өөд
 1. Жишихийн тийн ялгал
  шиг, мэт, адил

POSSESSIVE (2)

 1. Биед хамаатуулах
  I: минь, маань
  II: чинь, тань
  III: нь
 1. Эзэнд хамаатуулах
  -аа, -ээ, -оо, -өө

The root of a verb can be followed by

ХЭВ (5)

 1. Өөрөө үйлдэх
  Ø
 1. Бусдаар үйлдүүлэх
  -уул, -үүл
  -лга, -лгэ, -лго, -лгө
  -га, -гэ, -го, -гө
  -аа, -ээ, -оо, -өө
 1. Бусдын эрхэнд үйлдэх
  -гд

 1. Харилцан үйлдэлцэх
  -лд
 1. Хамтран үйлдэлцэх
  -лц

БАЙДАЛ (6)

 1. Энгийн үйлдэх
  Ø
 1. Эрчимтэй / Хоромхон үйлдэх
  -схий
 1. Бүрмөсөн үйлдэх

  -чих
 1. Түр үйлдэх
  -зна, -знэ, -зно, -знө
 1. Олноороо үйлдэх
  -цгаа, -цгээ, -цгоо, -цгөө
 1. Давтан үйлдэх

then one of these three options

in the middle of a sentence

ХОЛБОХ (7+18)

Цагаар (7)

 1. Нэгэнт өнгөрсөн цаг
  -сан, -сэн, -сон, -сөн
  -аагүй, -ээгүй, -оогүй, -өөгүй
 1. Үргэлжилж буй одоо цаг
  -аа, -ээ, -оо, -өө
 1. Үргэлжлэх одоо цаг
  -ж байна, -ч байна
 1. Үргэлжлэх ирээдүй цаг
 1. Боломжгүй ирээдүй цаг

  -маар, -мээр, -моор, -мөөр
  -ууштай, -үүштэй
 1. Байнга давтах одоо цаг
  -даг, -дэг, -дог, -дөг
  -нам, -нэм, -ном, -нөм
 1. Ирээдүй цагт хэмжээ заасан
  -хуйц, -хүйц

Нөхцөлөөр (10 + 8)

Шалтгааны утгат (10)

 1. Дагалдах
  -хлаар, -хлээр, -хлоор, -хлөөр
 1. Зорих
  -аар, -ээр, -оор, -өөр
  -хаар, -хээр, -хоор, -хөөр
  -хуйяа, -хүйеэ
 1. Болзох
  -бал, бэл, бол, бөл
  -вал, -вэл, -вол, -вөл
  -баас, -бээс, -боос, -бөөс
  -ваас, -вээс, -воос, -вөөс
  -хул, -хүл
 1. Магадлах
  -маан, -мээн, -моон, -мөөн
  -маажин, -мээжин, -моожин, -мөөжин
  -мааж, -мээж, -моож, -мөөж
 1. Үргэлжлэх
  -саар, -сээр, -соор, -сөөр
 1. Урьдчилах
  -аад, -ээд, -оод, -өөд
 1. Бэлтгэх
  -магц, -мэгц, -могц, -мөгц
 1. Угтах
  -тал, -тэл, -тол, -төл
 1. Зэрэгцэх
  -ж, ч
 1. Хам

Шалтгааны бус утгат (8)

 1. Ташрамдах
  -нгаа, -нгээ, -нгоо, -нгөө
 1. Сонгох
  -хаар (х+аар), -хээр (х+ээр), -хоор (х+оор), -хөөр (х+өөр)
 1. Дутагдах
  -вч
 1. Үгүйсгэх
  -лгүй
 1. Азнах
  -снаа (сан+аа), -снээ (сэн+ээ), -сноо (сон+оо), -снөө (сөн+өө)
 1. Завдах
  -хнаа (х+нь+аа), -хнээ (х+нь+ээ), -хноо (х+нь+оо), -хнөө (х+нь+өө)
 1. Далимдах
  -нгуут, -нгүүт
 1. Ишлэх
  -руун, -рүүн

at the end of a sentence

ТӨГСГӨХ (5+11)

Цагаар (5)

 1. Мэдэгдэж өнгөрсөн цаг
 1. Мэдэгдэж саяхан өнгөрсөн цаг
  -лаа, -лээ, -лоо, -лөө
 1. Мэдэгдээгүй өнгөрсөн цаг
  -жээ, -чээ
 1. Одоо цаг
  -на, -нэ, -но, -нө
 1. Ирээдүй цаг
  -на, -нэ, -но, -нө
  -юу, -юү

Биеэр (11)

 1. I Биед шийдэн хүсэх
  -я, -е, -ё
  -му, -мү
 1. I Биед даалган хүсэх
  -сугай, -сүгэй
 1. I Биед мөрөөдөн хүсэх
  -су, -сү
 1. II Биед тушаан захирах
  Ø
 1. II Биед зөвлөн захирах
  -аарай, -ээрэй, -оорой, -өөрэй
 1. II Биед шаардан захирах
  -аач, -ээч, -ооч, -өөч
 1. II Биед сануулан захирах
  -уузай, -үүзэй
 1. II Биед хүндэтгэн захирах
  -гтун, -гтүн
  -гдахуй, -гдэхүй
  -дхуй, -дхүй
  -гдхун, -гдхүн
  -дхун, -дхүн
 1. III Биед зөвшин захирах
 1. III Биед ерөөн хүсэх
  -тугай, -түгэй
 1. III Биед мөрөөдөн хүсэх
  -аасай, -ээсэй, -оосой, -өөсэй

in particular situation to change the verb into an adjective, adverb etc..


Build your vocabulary